ĐẨY NHANH TỐC ĐỘ THANH TOÁN CÁC GIAO DỊCH NỘP THUẾ ĐIỆN TỬ

Gửi kiến nghị tới Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV, cử tri tỉnh Bình Dương cho rằng, cách tính thuế phi nông nghiệp hiện nay còn nhiều bất cập, biên lai thu tiền không thể hiện được thuế đã nộp là của thửa đất nào. Cử tri đề nghị cần xác định số hiệu cho từng thửa đất, đồng thời thể hiện số hiệu đó vào biên lai thu tiền để dễ dàng xác định thửa đất đã nộp thuế.

Trả lời vấn đề này, Bộ Tài chính cho biết, theo quy định tại các văn bản pháp luật về thuế Sử dụng đất phi nông nghiệp và quản lý thuế hiện nay, cơ quan thuế thực hiện việc tính và ra thông báo nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đến người nộp thuế trên cơ sở thông tin do người nộp thuế kê khai có xác nhận của UBND cấp xã nơi có đất chịu thuế và dựa trên các quy định về việc tính thuế Sử dụng đất phi nông nghiệp.

Biên lai thu thuế Sử dụng đất phi nông nghiệp là một loại chứng từ thu NSNN và việc sử dụng, quản lý và cấp biên lai thu thuế thực hiện theo các quy định của pháp luật về sử dụng, quản lý chứng từ thu thuế, phí, lệ phí. Biên lai thu thuế Sử dụng đất phi nông nghiệp hiện hành không có nội dung về địa chỉ thửa đất hay số hiệu thửa đất. Các nội dung này cần có sự phối hợp quản lý của cơ quan tài nguyên môi trường cũng như UBND xã, phường tại địa bàn.

Ngày 14/6/2018, Bộ Tài chính đã có Quyết định số 910/QĐ-BTC ban hành kế hoạch hành động thực hiện Đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công như thuế, điện, nước, học phí, viện phí và chi trả các chương trình an sinh xã hội.

Theo đó, Tổng cục Thuế đã và đang phối hợp với Kho bạc Nhà nước, Tổng cục Hải quan và các đơn vị có liên quan triển khai ”Xây dựng và chuẩn hóa thông tin thu nộp NSNN kết hợp với việc nâng cấp và triển khai đồng bộ hệ thống trao đổi thông tin dữ liệu về thu, nộp NSNN giữa cơ quan Thuế, Hải Quan, Kho bạc Nhà nước để áp dụng thống nhất việc định danh các khoản thu (mã giao dịch – ID) nhằm đơn giản hóa thông tin luân chuyển giữa các cơ quan, góp phần đẩy nhanh tốc độ thanh toán các giao dịch nộp thuế điện tử”.

Bộ Tài chính cho biết, dự kiến mỗi khoản thu NSNN bao gồm khoản thu thuế Sử dụng đất phi nông nghiệp sẽ được gắn mã giao dịch ID và mỗi mã giao dịch sẽ bao gồm đầy đủ các thông tin về khoản nộp. Trong đó, đối với thuế Sử dụng đất phi nông nghiệp mỗi mã giao dịch sẽ bao gồm thông tin về địa chỉ, số hiệu của thửa đất đã thực hiện nghĩa vụ với NSNN, từ đó tháo gỡ được vướng mắc nêu trên.

Bên cạnh đó, tại Nghị quyết số 17/NQ-CP, Chính phủ đã giao Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện đề án: ”Kết nối liên thông điện tử giữa cơ quan đăng ký đất đai và cơ quan thuế”. Theo đó, Bộ Tài chính có trách nhiệm thực hiện các nội dung về quản lý thuế và Bộ Tài nguyên môi trường có trách nhiệm thực hiện các nội dung quản lý về đất đai bao gồm cả việc quản lý địa chỉ, số hiệu của thửa đất. Bộ Tài chính sẽ phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường để làm rõ nội dung này.

Leave Comments

0886055166
0886055166